Szkoła w Dębnie po 1945 r.

Szkoła Podstawowa w Dębnie

 

 

   Wiosną 1945 r. po osiedleniu się w Dębnie Polaków, rozpoczęła pracę Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia z najwyższą klasą VII. Jej kierownikiem został Tadeusz Wiatr. W pierwszym okresie oprócz prowadzenia nauki gromadzono wszelki sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania. We wrześniu 1947 r. szkoła dysponowała pięcioma salami lekcyjnymi w których uczyło się 246 uczniów. Naukę prowadziło pięciu nauczycieli: Wiatr Tadeusz, Wiatr Izabela, Czech Anna, Reinelt Krystyna, Adamczyk Joanna. Po czterech latach 15 kwietnia 1949 r. dotychczasowy kierownik Tadeusz Wiatr, został przeniesiony do szkoły w Wierzawicach. Jego funkcję w Dębnie objął Florian Jaworski, który na tym stanowisku pracował do 23 sierpnia 1952 r. Kolejnym kierownikiem szkoły zostaje Jan Worek. Zarządza szkołą do dnia 15 sierpnia 1979 r. czyli do chwili niespodziewanej śmierci. Pochowany zostaje na cmentarzu w Dębnie.

 

   Powojenny wyż demograficzny wskazywał, że niezbędne będzie wybudowanie nowej dużej szkoły. W dniu 26 listopada 1958 r. na posiedzeniu Komisji Finansowej Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębnie postanowiono poprzeć inicjatywę budowy szkoły i wyasygnowano na ten cel 100.000 zł. Powołano też Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Feliks Moszkowicz. W trakcie jednego z zebrań wiejskich Jerzy Rzepko złożył wniosek o dobrowolne opodatkowanie się mieszkańców na rzecz budowy w wysokości 3% dochodu z gospodarstwa. Wniosek został przyjęty. Tymczasem wśród grona pedagogicznego nastąpiły zmiany. W roku szkolnym 1957/58 uczyło pięciu nauczycieli: Jan Worek, Zofia Worek, Czesława Strzępek-Zimny, Janina Leśniak, Władysława Kolanko. Jesienią 1960 r. budowa szkoły w Dębnie została ujęta w powiatowym planie na rok 1961. Dzięki temu uzyskano wsparcie finansowe w kwocie 500.000 zł. co znacznie wpłynęło na przyspieszenie budowy. Dnia 28 maja 1961 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego, połączonego z występami zespołów artystycznych, a zakończonego zabawą taneczną. Uroczystości zgromadziły kilka tysięcy osób. Prace budowlane wykonywało ponad 100 uczniów ze Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Jarosławiu, dorywczo wspomaganych przez mieszkańców wsi. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 29 sierpnia 1965 r. Kurator Okręgu Szkolnego Stanisław Grabowski dokonał przecięcia wstęgi i przekazał klucze kierownikowi Janowi Workowi.

   W nowej szkole uczyło siedmiu nauczycieli: Jan Worek, Zofia Worek, Maria Ożóg, Janina Linek, Adam Bojanowski, Marta Czyż, Władysława Kojder. Dnia 14 grudnia 1965 r. powstała Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka”, która prowadziła własny sklepik. W roku szkolnym 1965/66 do szkoły uczęszczało 233 uczniów, promocje do następnej klasy uzyskało 221. W roku 1966/67 Spółdzielnia Uczniowska zajęła drugie miejsce w powiecie i otrzymała nagrodę w wysokości 700 złotych. W lecie 1967 roku po raz pierwszy do szkoły przyjechały na kolonię dzieci z Rzeszowa i Warszawy. Pod koniec sierpnia 1968 r. zakończono remont starej szkoły, która od tego czasu służyła jako dom nauczyciela.

W roku szkolnym 1969/70 do szkoły uczęszcza 229 uczniów. Funkcjonuje w niej szereg organizacji zrzeszających młodzież: Drużyna Harcerska męska i żeńska, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolna Kasa Oszczędności oraz Szkolne Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Ligi Ochrony Przyrody. Zimą Rady Rodziców poszczególnych klas wraz z ich wychowawcą, dokonały kontroli pracy uczniów, odwiedzając ich wieczorem w domach. 15 lutego 1974 r. do szkoły  przeniesione zostało przedszkole, które od tej pory podlegało jej dyrektorowi. W roku szkolnym 1974/75 w szkole pracowali: dyrektor – Jan Worek, nauczyciele – Zofia Worek, Władysława Kojder, Maria Ożóg, Janina Linek, Krzysztof Urbański, Marta Mach, Zofia Kosior, nauczanie przedszkolne – Teresa Matusz, woźny – Aleksander Popowicz, palacz i konserwator – Edward Cebulak, kucharka przedszkolna – Rozalia Wiatrowicz, sprzątaczki – Władysława Jaworowska i Janina Czapla.

W 1976 r. w holu oraz ścianie zewnętrznej szkoły umieszczono płyty poświęcone patronce Marii Konopnickiej. W tym roku szkoła otrzymała też sztandar. Dnia 15 sierpnia 1979 r. umarł dyrektor szkoły Jan Worek. Jego następcą została Zofia Worek, która po dwóch latach przeszła na emeryturę i od 1 września 1981 r. szkołą kierowała Władysława Kojder. W roku szkolnym 1985/86 do placówki uczęszczało 191 uczniów. W „zerówce” było 27 dzieci. Grono pedagogiczne liczyło 12 osób. W roku 1988 doprowadzono do budynku szkoły instalację gazową a 25 października 1993 r. uruchomiono kotłownię opalaną olejem opałowym. 16 czerwca 1994 r. rozpoczęto budowę szkolnej sali gimnastycznej wraz z czterema salami lekcyjnymi. Budowie patronował Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie: Tadeusz Tupaj, Antoni Charko i Stanisław Kosior. W dniu 1 września 1997 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. W wyniku konkursu spośród kandydatów wybrany zastał Dariusz Miś. 20 września 1998 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej części dydaktycznej szkoły. Dnia 11 marca 1999 r. Szkoła Podstawowa w Dębnie została przekształcona w sześcioklasową Publiczna Szkołę Podstawową. 30 maja 2003 roku w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola utworzono Zespół Szkół w Dębnie.

W budynku Zespołu Szkół mieści się Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, która jest kontynuacją powstałej w lutym 1958 r. Filii Bibliotecznej w Dębnie. Miała ona 152 czytelników, księgozbiór liczył 464 tomy. Jej pierwszym pracownikiem był Mieczysław Marek. Początkowo biblioteka funkcjonowała w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej tzw. Orendzie, następnie w Agronomówce, Domu Strażaka i na piętrze gminnego budynku mieszczącego się obok przychodni zdrowia. Od roku 2000 zajmuje lokal z osobnym wejściem, znajdujący się na terenie szkoły. W bibliotece wydzielone jest miejsce dla czytelników chcących skorzystać z wypożyczonych materiałów na miejscu oraz kącik komputerowy z dostępem do internetu. Na koniec 2008 r. księgozbiór biblioteki liczył 10223 woluminy, zarejestrowanych było 307 czytelników, którzy wypożyczyli 6648 książek. Biblioteka organizuje różnego rodzaju konkursy, gry i zabawy. Uczniowie odbywają na jej terenie tzw. lekcje biblioteczne. Do roku 2010 bibliotekę prowadziła Maria Gudzik, która pracowała w niej od 1977 r. Po jej odejściu na stanowisku tym zatrudniona została Magdalena Wojtyna.